Podmínky soutěže - Facebook

PODMÍNKY SOUTĚŽE na facebookových stránkách Pharma Activ
 1. Definice
  1.1 Pořadatelem soutěže je Pharma Activ Czech s.r.o., se sídlem Fryštátská 238/47, 733 01 Karviná, IČO: 28625005, zapsané u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35337, jakožto provozovatel a stránky „Pharma Activ“ na sociální síti Facebook.
  1.2 Facebook je sociální síť Facebook provozovaná společností Facebook Ireland Ltd.
  1.3 Stránka pořadatele na Facebooku je stránka „Pharma Activ“ na Facebooku.
  1.4 Účastníkem soutěže - soutěžícím může být každý registrovaný uživatel Facebooku starší 18 let s doručovací adresou v České republice, který má po celou dobu konání soutěže aktivní profil na Facebooku, a který splní soutěžní úkol a další podmínky soutěže.
  1.5 Soutěžní úkol: soutěžící se do soutěže zapojí tak, že k příspěvku pořadatele uveřejněnému na stránce pořadatele na Facebooku (dále jen „soutěžní příspěvek“), vloží komentář (dále jen „příspěvek soutěžícího“ nebo jen „příspěvek do soutěže“). Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou a k soutěžnímu příspěvku poskytnutý příspěvek soutěžícího již nesmí být dodatečně upravován. Výhercem (soutěže) bude soutěžící, jehož příspěvek do soutěže vyhodnotí pořadatel jako nejlepší. V rámci této soutěže vybere pořadatel  výherce, z nichž výherce obdrží 1 výherní cenu, stanovenou v soutěžním příspěvku pořadatele
   
 2. Doba konání soutěže
  2.1 Doba konání soutěže je vždy uvedena v soutěžním příspěvku pořadatele.

2.2 Pořadatel informuje výherce o jeho výhře v soutěži nejpozději do 10 dní od skončení soutěže, a to prostřednictvím soukromé zprávy. Výherce (název profilu výherce na Facebooku) je pořadatel oprávněn po skončení soutěže zveřejnit na stránce pořadatele na Facebooku.
 

 1. Obecné podmínky soutěže
  3.1 Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito soutěžními podmínkami. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pro svoji účast v soutěži musí soutěžící splnit soutěžní úkol – tedy v souladu s těmito podmínkami poskytnout příspěvek do soutěže.
  3.2 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele nebo jakékoliv společnosti patřící do koncernu pořadatele, a to včetně jejich rodinných příslušníků.
  3.3 Soutěž není pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem Facebooku - společností Facebook Ireland Ltd. Uvedené společnosti nevznikají ze soutěže žádné závazky ani ve vztahu k pořadateli, ani k soutěžícím.
   
 2. Výherní cena a její předání
  Výherní cenu lze zaslat pouze na adresu v České republice nebo na Slovensko
  4.2 Výherci soutěže budou o výhře informováni nejpozději do 10 dní od skončení soutěže, a to soukromou zprávou zaslanou přes Facebook a budou vyzváni k poskytnutí kontaktních údajů pro zaslání výherní ceny – tj. jména, příjmení a kontaktní adresy.
  4.3 V případě, že některý výherce na výzvu pořadatele ke sdělení údajů pro předání výherní ceny nereaguje nebo požadované informace nesdělí ani do 5 pracovních dnů ode dne vyzvání pořadatelem nebo si v případě, že si některý výherce zaslanou výherní cenu nevyzvedne a zásilka s výherní cenou se vrátí pořadateli, vyhrazuje si pořadatel právo, dle svého uvážení si výherní cenu ponechat nebo v souladu se soutěžními podmínkami určit náhradního výherce.
   
 3. Práva a povinnosti pořadatele
  5.1 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla, a to ze závažných důvodů nebo z důvodu vyšší moci.
  5.2 Pořadatel si vyhrazuje právo vymazat příspěvek soutěžícího, pokud by zobrazoval obsah zakázaný podmínkami Facebooku či porušující jakkoliv právní předpisy, práva duševního vlastnictví nebo dobré mravy.
  5.3 Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výherní ceny, uvedení jakkoliv nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), či za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.
  5.4 Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu nebo email o oznámení o výhře nebo pokud výherce odpověděl pořadateli prostřednictvím soukromé zprávy.
  5.5 Při oprávněném podezření pořadatele na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen.
  5.6 Nárok na účast v soutěži či na udělení výherní ceny nelze vymáhat soudní cestou.
  5.7 Výhry ze soutěže nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním na žádost výherce.
  5.8 Vyobrazení výherní ceny na marketingových materiálech pořadatele je pouze ilustrativní.
  5.9 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození výherní ceny při její přepravě k výherci, ani za škody, které může výhra či odměna výherci způsobit, případně dalším osobám, které výherní cenu využijí nebo použijí.
   
 4. Závěrečná ustanovení
  6.1 V případě rozporu ustanovení těchto soutěžních podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu soutěžních podmínek nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto soutěžních podmínek.
  6.2 Tyto soutěžní podmínky jsou uveřejněny také na www.pharmaactiv.com
   

 Tyto soutěžní podmínky jsou platné od 1.1.2021

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz