Dezinfekční gely ANIOSGEL 800, 30 ml, balení 15 x 30 ml

585 Kč 483,47 Kč bez DPH

Dezinfekční gel na ruce

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dezinfekční gely ANIOSGEL 800, 30 ml, balení 15 x 30 ml

Testováno podle nejnovějších EN standardů, Aniosgel 800 je plně
virucidní a vhodná pro hygienickou i chirurgickou dezinfekci rukou.

• I na citlivou pokožku
• Dermatologicky testováno
• Bez parfemace a barviv
• Velká variabilita balení

POUŽITÍ: Hydroalkoholový tixotropní gel určený na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou.

SLOŽENÍ: Ethanol (CAS č. 64-17-5: 800 mg/g, tedy 838 ml/l), obsahuje zahuštovadlo, změkčovadlo a hydratační složky a vodu, bez parfému a barviv.

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI PŘI 20°C: Baktericidní: EN 13727 (2013), EN 1500 (2013), EN 12791. Účinný podle EN 13727 (2013) proti MDRB/XDRB. Mykobaktericidní: EN 14348. Fungicidní: EN 13624 (2013). Virucidní: Účinný podle EN 14476 (2013) za 30 sek na Adenovirus, Norovirus a za 60 sek proti Poliovirus. Účinný podle EN 14476 (2013) za 30 sek na BVDV (modelový virus HCV), PRV (modelový virus HBV), HIV-1, HSV-1, Rotavirus, RVS, Vaccinia virus.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Gel pro okamžité použití. Hygienické ošetření: naneste do 1 dlaně* a roztírejte po rukou po dobu 30 sek. Chirurgická
dezinfekce: naneste 2 x do 1 dlaně* a roztírejte dvakrát po dobu 45 sek (*naneste do 1 dlaně množství dostatečné k tomu, aby ruce zůstaly po dobu tření vlhké). Přípravek řádně rozetřete, až do úplného zaschnutí. Neoplachujte. Pro aplikaci na operačním sále a pro pravidelné používání se držte provozního řádu zdravotnického zařízení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ. (H225) Vysoce hořlavá kapalina a páry. (H319) Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte v dobře větraných prostorách. Zabraňte styku s očima. (P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P210) Chraňte před teplem,horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. V případě potřeby volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P403) Skladujte na dobře větraném místě. Obal znovu nepoužívejte. (P501) Nespotřebovaný přípravek a jeho obal likvidujte jako nebezpečný odpad. Prázdné, čisté a uzavřené obaly po důkladném vypláchnutí předejte k recyklaci. Zbytky přípravku: viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití. Popis první pomoci: Při styku s očima: Opláchněte vodou. Při požití: Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetrení. Při vdechnutí: Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření. Biocidní přípravek určen pro osobní hygienu (typ přípravku 1) - profesionální použití. Vyrobeno ve Francii.

SKLADOVÁNÍ: Produkt skladujte v originálních obalech v chladu, suchu a v temnu při teplotě 5°C - 30°C

Bezpečnostní list

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz