Dezinfekční gel na ruce ANIOSGEL 800, 100 ml

119 Kč 98,35 Kč bez DPH
Možnosti doručení

Dezinfekční gel na ruce

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Aniosgel 800, 100ml

Testováno podle nejnovějších EN standardů, Aniosgel 800 je plně
virucidní a vhodná pro hygienickou i chirurgickou dezinfekci rukou.

• I na citlivou pokožku
• Dermatologicky testováno
• Bez parfemace a barviv
• Velká variabilita balení

POUŽITÍ: Hydroalkoholový tixotropní gel určený na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou.

SLOŽENÍ: Ethanol (CAS č. 64-17-5: 800 mg/g, tedy 838 ml/l), obsahuje zahuštovadlo, změkčovadlo a hydratační složky a vodu, bez parfému a barviv.

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI PŘI 20°C: Baktericidní: EN 13727 (2013), EN 1500 (2013), EN 12791. Účinný podle EN 13727 (2013) proti MDRB/XDRB. Mykobaktericidní: EN 14348. Fungicidní: EN 13624 (2013). Virucidní: Účinný podle EN 14476 (2013) za 30 sek na Adenovirus, Norovirus a za 60 sek proti Poliovirus. Účinný podle EN 14476 (2013) za 30 sek na BVDV (modelový virus HCV), PRV (modelový virus HBV), HIV-1, HSV-1, Rotavirus, RVS, Vaccinia virus.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Gel pro okamžité použití. Hygienické ošetření: naneste do 1 dlaně* a roztírejte po rukou po dobu 30 sek. Chirurgická
dezinfekce: naneste 2 x do 1 dlaně* a roztírejte dvakrát po dobu 45 sek (*naneste do 1 dlaně množství dostatečné k tomu, aby ruce zůstaly po dobu tření vlhké). Přípravek řádně rozetřete, až do úplného zaschnutí. Neoplachujte. Pro aplikaci na operačním sále a pro pravidelné používání se držte provozního řádu zdravotnického zařízení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ. (H225) Vysoce hořlavá kapalina a páry. (H319) Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte v dobře větraných prostorách. Zabraňte styku s očima. (P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P210) Chraňte před teplem,horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. V případě potřeby volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P403) Skladujte na dobře větraném místě. Obal znovu nepoužívejte. (P501) Nespotřebovaný přípravek a jeho obal likvidujte jako nebezpečný odpad. Prázdné, čisté a uzavřené obaly po důkladném vypláchnutí předejte k recyklaci. Zbytky přípravku: viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití. Popis první pomoci: Při styku s očima: Opláchněte vodou. Při požití: Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetrení. Při vdechnutí: Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření. Biocidní přípravek určen pro osobní hygienu (typ přípravku 1) - profesionální použití. Vyrobeno ve Francii.

SKLADOVÁNÍ: Produkt skladujte v originálních obalech v chladu, suchu a v temnu při teplotě 5°C - 30°C

Bezpečnostní list

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz